ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COUNTRY TRAVEL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SCHIJNDEL.

Deze Algemene Voorwaarden van Country Travel B.V., hierna te noemen de organisatie, zijn van toepassing op alle door deze organisatie te organiseren activiteiten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Artikel 1: Begripsbepalingen

1. De Organisatie
Hieronder wordt verstaan de organisatie zoals deze per 3 februari 2016 als Country Travel B.V. is geregistreerd onder no. 65255313 bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. Deze organisatie handelt onder de namen van Country Travel en VDP-reizen.
2. De Wederpartij
Een natuurlijke- c.q. privaatrechtelijk persoon die de reisovereenkomst met de organisatie is aangegaan, alsmede alle personen namens wie Wederpartij een reisovereenkomst met de organisatie wil aangaan c.q. is aangegaan;
3. Geschillen
Geschillen, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

Artikel 2: De opdracht tot de activiteit/ dienst

1 De inhoud van de overeenkomst kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de wederpartij, alsmede het ten behoeve van de wederpartij zo mogelijk reserveren van de door hem/haar gewenste diensten.
2 De wederpartij is jegens de organisatie gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt verstrekt. ¬Indien voor een dienst van de organisatie zelf een vergoeding is verschuldigd, zal de organisatie dat vooraf bekend maken.
3 In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden verstrekt en door de organisatie wordt nagezonden, kan de Wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de juistheid van de inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de Wederpartij om tegenbewijs te leveren. Wederpartij is verplicht om terstond melding te maken van eventuele fouten in de bevestiging aan de organisatie. Bij het in gebreke blijven kunnen bij latere wijzigingen kosten in rekening worden gebracht.
4 De Wederpartij is jegens de organisatie voor het aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 3: De reserveringsopdracht

1 De Wederpartij zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende zichzelf en (eventuele) derden verstrekken aan de organisatie.
2 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
3 Eventuele annuleringen van- of wijzigingen in- de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de Wederpartij plaatsvinden. Indien op verzoek van de Wederpartij een annulering plaatsvindt van- of wijzigingen worden aangebracht in- reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.
Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings - of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de organisatie c.q. de dienstverlener moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
4 Alle mededelingen die de organisatie of dienstverlener betreffende zullen uitsluitend worden gericht aan de Wederpartij.
5 Minimum deelname. Bij sommige reizen geldt een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal is opgenomen bij de betreffende reis.
In voorkomende gevallen zal de organisatie, wederpartij op de hoogte stellen indien voor de reis te weinig aanmeldingen zijn ontvangen. In dat geval zal de organisatie de overeenkomst direct opzeggen.

Artikel 4: Betalingen

1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de organisatie aangegeven termijn(en) aan de organisatie te zijn voldaan. De organisatie is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.
2 De organisatie zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen.
3 Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de organisatie te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
4 Indien de (aan-) betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de Wederpartij in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De organisatie heeft dan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de Wederpartij.

Artikel 5: Annuleringen

1 Standaard annuleringskosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de organisatie de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag: de volledige reissom;
2 De organisatie heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen c.q. gewichtige omstandigheden te annuleren.
3 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de organisatie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
4 Een gewichtige omstandigheid voor de organisatie is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt:
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de organisatie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de organisatie.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de organisatie kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
5 Indien de organisatie door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
6 Indien de annulering, van de zijnde van de organisatie, een van buiten komende oorzaak ( Vb. Coronacrisis, aardbeving, overstroming e.d. ) kent, zal de organisatie een vervangende, zoveel als mogelijk vergelijkbare reis aan de reiziger aanbieden. Indien de reiziger dit aanbod weigert zal er geen restitutie van de tot op dat moment betaalde reissom(men) plaatsvinden.
7 Indien op de reis geen aanbetaling van toepassing is bedragen de in artikel 5 lid 1 genoemde annuleringskosten bij annulering tot de 42ste dag (inclusief) vóór de vertrekdag, € 75,00 per persoon.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1 De organisatie zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2 Indien de organisatie diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een pakketreisovereenkomst waarop de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze ANVR Reisvoorwaarden, ook voor zover het betreft de aansprakelijkheid van de organisatie.
3 De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door de organisatie berust in dat geval bij de dienstverlener.
4 Indien de organisatie naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als reisorganisator, bijvoorbeeld als de activiteit plaatsvindt door tussenkomst van een buitenlandse dienstverlener, dan zijn de algemene voorwaarden van de organisatie van toepassing en niet de ANVR Reisvoorwaarden.
De organisatie zal bij de buitenlandse dienstverlener al het mogelijke doen om er voor zorg te dragen dat de eventuele risico’s zo goed mogelijk worden afgedekt.
5 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
6 De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
7 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de organisatie geldt datgene dat er in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
8 De organisatie gaat bij het organiseren van activiteiten van uit dat de Wederpartij er zorg voor draagt dat hij, ter voorkoming van eventuele schade, een op de activiteit afgestemde verzekering afsluit. Wanneer de Wederpartij dit verzuimt te doen dan is hijzelf risicodragend.
9 De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen door derden en/of personeelsleden van deze derden.
10 De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijk nadelige financiële gevolgen voorvloeiende uit faillissement e.d. van door haar gecontracteerde derden.

Artikel 7: Documenten e.d.

1 Wanneer de activiteit betrekking heeft op een te organiseren reis, dient de Wederpartij er zorg voor te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
2 De organisatie zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.
3 De Wederpartij zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

Artikel 8: Rente en incassokosten

1. De Wederpartij die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
2. Voorts is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door de organisatie ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,00 tenzij dit bedrag, de incasso werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 9: Geschillen

1 Op alle geschillen tussen de organisatie en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst.
Klachten over een door de organisatie gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de activiteit geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke realisatiedatum genoemd in de bescheiden, bij de organisatie worden ingediend.
Als de klacht niet tijdig, binnen een termijn van drie maanden na indiening, tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de Wederpartij zich wenden tot de bevoegde rechter.
3 Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de dienst geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke realisatiedatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door de organisatie één jaar na deze dienstverlening.

Versie: 01.12.2020

Voor het uitprinten van deze pagina
klik op onderstaande afbeelding